4 6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ PROGRAMI MODÜLLERİ

Yazar 4 Yorum 871 views

4 6 Yaş Çocuk Eğitimi ve Etkinlikleri Programı Modülleri

1-Birey gelişimi

 •  Çocuk gelişimi
 • Çocuk gelişimini bilmenin önemi
 • Gelişimle ilgili temel kavramlar
 • Gelişim ilkeleri
 • Gelişim dönemleri (bebeklik dönemi 0-2 yaş, ilk Çocukluk Dönemi 3-6 yaş , ikinci çocukluk dönemi 7- 11 yaş ilkokul yaşı,ergenlik dönemi 12- 18 yaş.
 • Gelişime etki eden faktörler.
 • Biyolojik faktörler.
 • Çevre faktörü

Bir çocuğun büyümesi ve gelişmesi rahim içine düştüğü andan olgun Çağa gelinceye kadar vücudunu oluşturan her bir hücrenin normal ölçüler ve orantılar içinde büyümesi iş ve görev yönünden gelişim göstermesi demektir. Gelişme Bedende zihinde duygularda ve hareketlerde kendini gösterir.

Bu değişim süreklidir ve sürekliliğin hızı her dönemde farklılık gösterir.Örneğin bebeklik döneminde büyüme çok hızlı bir şekilde sürer . Okul çağı döneminde büyüme bebeklik döneminden daha yavaş olarak devam eder . Bunun yanı sıra tüm gelişim alanları birbiriyle ilişkilidir .Yani bir alandaki gelişim diğer gelişim alanındaki gelişim sürecini etkiler.

Bu nedenle çocukların gelişim özelliklerini bilmek gelişim özellikleri doğrultusunda çocuğun yapması istenen davranışların ve bu davranışlara gösterilecek desteklerin sağlıklı olmasına yardımcı olur. Çocukların  ne zaman Neyi yapabileceğinin bilinmesi çocukların yapabileceklerinin üstünde veya altında beklentiler içinde olunmasını engeller.

Çocuk eğitiminde çocukların gelişim özelliklerinin bilinmesi ve Bu doğrultuda bireysel farklılıkların da göz önünde bulundurularak öğretim yöntem ve tekniklerinin geliştirilmesi ve uygulanması önemlidir.Bu modülden edineceğiniz bilgi ve becerilerle çocukların gelişimi ile ilgili temel bilgileri kazanmış bu bilgileri çocuk eğitiminde kullanılabilen , aynı zamanda yakın çevresindeki kişileri de çocuğun gelişimi konusunda bilgilendirebilen bireyler olabilirsiniz.

Birey gelişimi

 

2-Psikomotor gelişim

 • Psiko motor gelişim
 • Psikomotor gelişimin tanımı ve önemi
 • Psikomotor yetenekler (kuvvet, dikkat , denge ,tepki hızı ,eşgüdüm, ( koordinasyon ) esneklik)
 • Psikomotor gelişim dönemleri.
 • Refleksif hareketler dönemi
 • İlkel hareketler dönemi
 • Temel hareketler dönemi
 • Sporla ilgili hareketler dönemi
 • Psikomotor gelişiminde bireysel farklılıklar ve önemi
 • Psikomotor gelişimin diğer gelişim alanlarıyla ilişkisi
 • Psikomotor gelişimi desteklemeye yönelik etkinlikler
 • Psikomotor gelişimine uygun materyaller

Çocuk gelişimi ve eğitiminde erken çocukluk Eğitimi ve özel eğitim önemli bir yer tutar. Çocuğa ve gelişimini bilmek insanı tanımak olarak nitelendirilebilir yaşamın ilk yıllarında başlayan gelişim çocuğun ileriki yaşlardaki yaşantısını büyük ölçüde etkileyecek bir süreçtir. İlk yıllar çocuk gelişiminin hızlı olduğu kritik yıllardır. Bu erken gelişim yıllarında temeli atılan gelişim alanlarından biri de Psikomotor gelişimdir.

Psikomotor gelişim fiziksel büyüme ve Merkezi sinir sisteminin gelişimine paralel olarak organizmanın isteme bağlı hareketlilik kazanmasıdır. Bir başka deyişle , temelinde hareket olan becerilerin kazanılmasında içeren ve doğum öncesi dönemde başlayıp ömür boyu süren bir süreçtir . Bu süreçte büyük bedeni kullanma ve küçük kas hareketleri nesne kullanma olmak üzere 2 hareket türü kazanılır .Bu iki tür hareketin yetişkinler yapabilecek düzeydedir. Ancak çocuklar bu kazanımları süreç içinde öğrenirler. Yetişkinler sabah uyandıkları andan itibaren kollarını kaldırarak gerinir ,yataktan çıkar, banyoya yürür ,musluğu çevirerek açar, sabunu alır, elini yüzünü yıkar ,kurulanır ,giyinir ,Saçlarını tarar ,mutfak dolabına açarak bir şeyler alır ,dolabı kapatır, ekmeğe bir şeyler sürer, ayakkabılarını Giyer ,ayakkabılarının Bağlarını Bağlar, ceketlerinin Düğmeleri ilikler, ve gün boyu daha pek çok psikomotor becerileri yaparlar. Bu psikomotor beceriler yetişkinler için sıradan ve çok kolay hareketler olmasına rağmen, çocukların bu becerileri kazanmaları için zamana ihtiyaçları vardır . Bu nedenle çocukların psikomotor becerileri kazanırken yetişkinler tarafından desteklenmesi gerekir. Bu desteklemenin sağlıklı olabilmesi için Psikomotor gelişim özelliklerinin bilinmesi ve Bu doğrultuda etkinlikler planlanması önemlidir.

Bu modülde, çocukların Psikomotor gelişim özelliklerini öğrenerek çocukların bu alandaki gelişimlerine etkili olarak yardım edebileceksiniz. Psikomotor gelişim ile ilgili Uygun etkinlik seçmek, Özgün materyal hazırlayabilmek için yeni bilgi ve beceriler kazanabilirsiniz.

Psiko-Motor Gelişim

3-Bilişsel gelişim

 • Bilişsel gelişimin tanımı ve önemi
 • Bilişsel gelişimle ilgili kavramlar (gizil güç, yetenek, algı, dikkat, kavram oluşturma, bellek ve hatırlama gücü, Akıl yürütme ve problem çözme, üreticilik)
 • Zeka (zeka tanımları , zeka bölümleri)
 • Zekayı belirleyen faktörler
 • Zekanın insanlar arasındaki dağılımı
 • Zihinsel yetersizliği olan çocuklar
 • Piaget ye göre bilişsel gelişim kuramı
 • Piaget göre bilişsel gelişim dönemleri (duyu motor dönemi ,işlem öncesi dönem, somut işlemler dönemi ,soyut işlemler dönemi)
 • Bilişsel gelişimin diğer gelişim alanlarıyla ilişkisi
 • Çoklu zeka kuramı
 • Bilişsel gelişime uygun materyallerin özellikleri
 • Okul öncesi eğitimde çocukların bilişsel gelişimini destekleyen etkinlik.

Çocuk gelişimi ve eğitiminde bilişsel gelişim çocuğun zihinsel faaliyetlerini içermektedir Her Çocuk birbirinden farklı bir bilişsel yapı ve yeteneklerle dünyaya gelmektedir çocuğun eğitimi ile ilgilenenler tarafından çocukların bilişsel özelliklerinin tanınması onların sağlıklı ve nitelikli bir bilişsel donanıma sahip olmaları için çok önemlidir doğum öncesinde ve sonrasında Çocuğun bireysel özelliklerine uygun sağlanan uyarıcılar araç gereçler eğitim ortamları ve etkinlikler onların bilişsel gelişimini destekler ve kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlar.

Bu modülde çocukların bilişsel gelişim özelliklerini öğrenerek,çocukların bilişsel gelişimlerinde gözlemleme ve onlara destek olma açısından etkili olarak yardım edebilirsiniz .Bilişsel gelişim ile ilgili verilen örnek etkinlik ve araç gereç rehberliğinde sizde uygun etkinlik seçmek üreticiliğin izi kullanarak Özgün araç-gereç hazırlayabilmek için yeni bilgi ve beceriler kazanabilirsiniz.

4 -Dil gelişimi

 • Dil gelişiminin tanımı ve önemi
 • Dilin bileşenleri: ses bilgisi, biçim bilgisi, söz dizimi, anlam bilgisi, kullanım bilgisi.
 • 0 ile 12 yaş çocuklarında dilin kullanılması. (Konuşma öncesi dönem ,konuşma dönemi, iki sözcüklü ifadeler dönemi ,gramer kurallarına uygun konuşma dönemi)
 • Dil gelişimini etkileyen faktörler
 • Konuşma ve dil gelişimi bozuklukları (ses bozuklukları (eklemleme), söyleyiş bozuklukları ,ritim bozuklukları  (kekemelik) , gecikmiş dil ve afazi ( söz yitimi)
 • Dil gelişiminin diğer gelişim alanlarıyla ilişkisi
 • Dil gelişimine uygun etkinlikler
 • Dil gelişimine uygun araç gereçler

Çocuğun dili kullanmayı öğrenmesi gelişiminin en önemli göstergelerinden dir. Belirli kurallara dayalı semboller sistemine dil, dili kullanarak sözlü iletişim kurma yöntemi ne ise konuşma denir. Gelişimin doğum öncesinden başladığı düşünülerek çocuğun dil ile ilgili becerileri bu andan itibaren öğrendiği kabul edilmektedir . Çocuğun biyolojik kapasitesi ile birlikte çevrenin ve eğitimin dil gelişimi üzerinde etkisi büyüktür .Bu nedenle çocuğun anadilini kazanırken geçirdiği aşamalar da eğitimin destekleyici rolünden yararlanılmalıdır . Çcuğun ilk dönemlerde konuşması için desteklenmesi ,araç gereçlerle düzenlenmiş uygun ortamlar oluşturulması, uyarıcılar sunulması ve etkinlikler düzenlenmesi  dil gelişimini destekler ve dil Gelişim kapasitelerini en üst düzeyde kullanmasını sağlar. Çocuklara etkinlik hazırlarken gelişim özelliklerini, Özellikle de dil gelişimini ve süreci bilmek gerekir.

Bu modülde çocukların dil gelişim özelliklerini öğrenerek çocukların bu alandaki gelişimlerine etkili olarak yardım edebilirsiniz. Dil gelişimi ile ilgili verilen örnek etkinlik ve araç gereç rehberliğinde siz de uygun etkinlik seçerek üreticiliğinizi de kullanarak , Özgün araç gereç hazırlayabilmek için yeni bilgi ve beceriler kazanabilirsiniz.

5-Sosyal Gelişim

 • Sosyal gelişimin tanımı ve önemi
 • Sosyal gelişim ile ilgili kavramlar
 • 0 ile 12 yaş çocuklarında sosyalleşme özellikleri (arkadaş edinme, gruba katılma, çocuk kavga ve tartışmaları ,işbirliği ,Rekabet, kız erkek çocuk ilişkileri)
 • Erikson’a göre psiko-sosyal gelişim
 • Erikson’a göre psikososyal gelişim evreleri (temel güvene karşı güvensizlik ,özerkliğe karşı kuşku ve utanç girişimciliğe karşı suçluluk ,çalışma ve başarılı olmaya karşı aşağılık duygusu, ergenlik dönemi kimliğe karşı kimlik bocalaması,ilk yetişkinlik dönemi üreticiliği karşı durgunluk, olgunluk dönem benlik bütünlüğüne karşı umutsuzluk)
 • Maslova göre ihtiyaçlar hiyerarşisi
 • Temel gereksinimler
 • Üst düzey gereksinimler
 • Sosyal gelişimin diğer gelişim alanlarıyla ilişkisi
 • Sosyal gelişime uygun etkinlikler
 • Sosyal gelişime uygun etkinlik planlama

Bireyin sosyal bir varlık olarak toplumdaki yerini alması ,kendisinden beklenen davranışları gösterebilmesi , onun doğumdan başlayarak psiko-sosyal ihtiyaçlarının karşılanması ,sosyal yaşamın gereklilikleri üretilerek yetiştirilmesine bağlıdır.

Sosyal Gelişim erken çocukluk gençlik ve yetişkinlik dönemlerinde bireyin kendisinden beklenen davranışları göstermesi beğenilmeyen davranışları kontrol etmeyi öğrenmesi ve en düşük düzeye indire bilmesi toplumda yasaklanan davranışlardan kendisine uzak tutması kabul gören davranışlarını alışkanlık haline getirmesi bunları yaparken de zaman ve zemine doğru kullanarak sosyal ihtiyaçlarını karşılaması ile gerçekleşir.

Sosyal yaşamda aile ilişkileri, arkadaş edinme ,gruba katılma, Çatışma ve kavgaları içeren düşünce ayrılıkları ,işbirliği, rekabet, kız ve erkek çocuk ilişkileri yer alır.

Erken çocukluk kurumları ile özel eğitim kurumlarında uygulanacak eğitim programlarından sosyal gelişime ilişkin bilgilerin öğrenilmesinin önemi büyüktür.

Sosyal gelişimi tanımaya ilişkin etkinlikler konuların öğrenilmesinde sizlere yardımcı olacaktır öğrendiğiniz bilgilerle sosyal uyumunuz iletişim becerileriniz artacaktır.

6-Duygusal gelişim

 • Duygusal gelişimin tanımı ve önemi
 • Duygusal gelişimle ilgili kavramlar
 • 0 ile 12 yaş arası çocukların da duygusal tepkiler
 • Ergenlik çağının duygusal özellikleri
 • Duygusal gelişimin diğer gelişim alanlarıyla ilişkisi
 • Duygusal zeka
 • Duygusal gelişime uygun etkinlikler ve uygun etkinlik planlama.

Çocuğun gelişim alanları bir bütünü oluşturur bu bütünün en önemli parçalarından biri de duygusal gelişimdir duygusal gelişimin diğer gelişimler ile birlikte ilerlediği yapılan araştırmalarla belirlenmiştir Buna göre çocuğun duygusal gelişimi fiziksel fizyolojik ve psikolojik ihtiyaçlarının doyurulması ile tamamlanır.

Bu modülde duygusal gelişim özelliklerini öğrenerek çocukların bu alandaki gelişimlerini destekleyebilirsiniz. Duygusal gelişimle ilgili verilen örnek etkinlik ve araç gereç rehberliğinde siz de uygun etkinlik seçmek üreticiliğin izi kullanarak Özgün araç gereç hazırlayabilmek için yeni bilgi ve beceriler kazanabilirsiniz. Hazırlanan öğrenme materyali sonunda duygusal gelişimi tanıyarak gerekli ön hazırlıklar yapabilirsiniz.

7-Ahlak gelişimi

 • Ahlak gelişiminin tanımı ve önemi
 • Ahlak gelişimi ile ilgili kavramlar
 • Ahlak gelişim kuramları
 • Ahlak gelişimi nin diğer gelişim alanlarıyla ilişkisi
 • Ahlak gelişimini desteklemeye yönelik etkinlikler
 • Ahlak gelişimini desteklemeye yönelik materyaller
 • Ahlak gelişimine uygun etkinlik planlama

Ahlak gelişimi bireyin toplumun değer yargılarını kazanarak içinde bulunduğu çevreye uyumunu kendi ilke ve değer yargılarını oluşturmasını amaçlar Birey bu değerler sistemini dönemler içinde geliştirmektedir ahlak gelişimi üzerine piaget başta olmak üzere birçok bilim adamı çalışmalar yürütmüştür.

Ahlak gelişimi çok erken yaşlarda çocuğun yakın çevresindeki ilk ilişkileri sonucu başlar. Çevreden gelen tepkiler ile belirlenen davranışlara ilişkin ilk izlenimler ve bilgiler giderek ahlaki davranışları ve ahlak kurallarına temel olur .Bu nedenle çocuğun okul öncesi dönemde içinde yetiştiği kendisine model oluşturan yakın çevresindeki kişilerin tutum ve davranışları ahlak gelişimi açısından büyük önem taşımaktadır.

Bu modülde çocukların ahlak gelişimi özelliklerini öğrenerek ,çocukların bu alandaki gelişimlerine etkin olarak yardım edebilirsiniz . Ahlak gelişimi ile ilgili verilen örnek etkinlik ve araç gereç rehberliğinde, siz de uygun etkinlik seçerek üreticiliğinizi de kullanarak Özgün araç gereç hazırlayabilir, yeni bilgi ve beceriler kazanabilirsiniz.

8-Süt oyun okul ve ergenlik döneminde beslenme

 • Süt çocukluğunda beslenmenin önemi
 • Süt çocuğunun beslenmesinde temel ilkeler
 • Süt çocuğunun enerji ve besin ihtiyacı
 • Oyun çocuğunun beslenmesi
 • Oyun çocuğunun beslenme özellikleri
 • Besin grubu gereksinim miktarı
 • Oyun çocuğunun beslenme alışkanlıkları,beslenme problemleri
 • Okul çocuğunun beslenme özellikleri
 • Ergenlik döneminde beslenme
 • Ergenlik döneminde beslenme problemleri ve beslenme alışkanlıkları.

Bir ülkenin yetişen genç ve sağlıklı kuşaklara sahip olması, geleceğinin güvencesidir . O halde sağlıklı besleniyorum , sağlıkla yaşıyorum diyebilen Yarınlar için sağlıklı beslenme bilincine sahip olup ,günlük yaşama geçirmek gereklidir . Çocuğun gelişim özelliklerinin bilinmesi ve ihtiyaçlarının belirlenmesi uygun menü hazırlayabilmek için önemlidir.

Bu modül ile ,çocukların içinde bulundukları süt, oyun, okul ve ergenlik dönemi beslenmesi konusunda bilgi edinerek bu gelişim dönemlerine uygun günlük beslenme planı hazırlama becerisi kazanabilirsiniz. Edindiğiniz bu bilgileri günlük yaşamımızda ve bölümle ilgili erken çocukluk ve özel eğitim alanlarında kullanabilirsiniz. Bu modül ile çocukların içinde bulundukları süt ,oyun ,okul ve ergenlik dönemi beslenmesi konusunda bilgi edinerek bu gelişim dönemlerine uygun günlük beslenme planı hazırlama becerisi kazanabilirsiniz .Edindiğiniz bu bilgileri günlük yaşamımızda ve bölümle ilgili erken çocukluk ve özel eğitim alanlarında kullanabilirsiniz.

9-Oyun etkinlikleri 1

10-Uyumsuz çocuklar

11-Drama çalışmaları

12-Drama uygulamaları 

13-Türkçe dil etkinlikleri

14-Eğitici oyuncaklar

15-Çocukla iletişim 1

16-Çocukla iletişim 2

PDF linkleri

Duygusal Gelişim

Ahlak Gelişimi

Dil Gelişimi

Sosyal Gelişim

Bilişsel Gelişim

Psiko-Motor Gelişim

Birey gelişimi

Süt, Oyun, Okul ve Ergenlik Döneminde Beslenme

Türkçe Dil Etkinlikleri

Çocukla İletişim -2

Çocukla İletişim -1

Eğitici Oyuncaklar

Drama Uygulamaları

Drama Çalışmaları

Uyumsuz Çocuklar

Oyun Etkinlikleri -1

ÇOCUKLAR İÇİN DİNİ ŞİİRLER

Yaz Kur’an Kursları Başlıyor

4 6 YAŞ KUR’AN KURSU DÖKÜMANLARI

 

4 6 YAŞ KUR’AN KURSU. 4 6 YAŞ KUR’AN KURSU MÜFREDATI

Etiketler

4 Yorum

 1. 4 6 YAŞ KUR’AN KURSU. 4 6 YAŞ KUR’AN KURSU MÜFREDATI – 4-6 Yaş Dünyası

  […] 4 6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ PROGRAMI MODÜLLERİ […]

 2. Ramazan ayı ve oruç.Kadir Gecesi . Ramazan Bayramı Tebriği – 4-6 Yaş Dünyası

  […] 4 6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ PROGRAMI MODÜLLERİ […]

 3. Okul öncesi bilmeceler, çocuklar için bilmeceler, okul öncesi dini bilmeceler – 4-6 Yaş Dünyası

  […] 4 6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ PROGRAMI MODÜLLERİ […]

 4. Okul Öncesi Dini Şiirler – 4-6 Yaş Dünyası

  […] 4 6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ PROGRAMI MODÜLLERİ […]

Yorum yaz