2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Kur’an Kursları Uygulama Esasları Yayınlandı

Yazar Yorum Yap 483 views

Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 45796484-254.99-E.450272 sayılı 9 Ağustos 2019 tarihli 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Kur’an Kursları Uygulama Esasları konulu resmi yazı yayınlandı.

Diyanet İşleri Başkanı V. Prof. Dr. Ramazan MUSLU e-imzalı resmi yazıda ”Başkanlığımıza bağlı Kur’an kurslarımızda 2019-2020 eğitim-öğretim yılı 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacaktır. Kurslarımızda yürütülecek eğitim ve öğretim faaliyetlerinin amacına uygun, daha etkin ve verimli bir şekilde yapılabilmesi amacıyla 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Uygulama Esasları belirlenmiştir.

Kur’an Kursları Uygulama Esasları

Kur’an kursu hizmetlerinin ilgili mevzuata göre ve ekte gönderilen uygulama esasları göz önünde bulundurularak yürütülmesi, vaaz ve hutbelerde halkımıza duyurulması, medya, afiş, el ilanı vb. araçlarla tanıtımının yapılması ve söz konusu uygulama esaslarının ilgili personele tebliğ edilmesi hususlarında gereğini önemle rica ederim.” denilmiştir.

UYGULAMA ESASLARI

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KUR’AN KURSLARI
UYGULAMA ESASLARI
BAŞLIKLAR
A. Yüzüne Eğitim Verilen Kur’an Kursları
1) Yeni Geliştirilen İhtiyaç Odaklı Kur’an Kursları Öğretim Programları
2) Genel Esaslar
3) İhtiyaç Odaklı Kur’an Kursları
4) 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kursları
5) Engellilere Yönelik Kur’an Kursları
B. Hafızlık Eğitimi Verilen Kur’an Kursları
C. Kur’an Kurslarında Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri
D. Projeler ile Eğitim-Öğretimin Etkinliğini Artırmaya Yönelik Faaliyetler
E. Geçici Öğretici Görevlendirmeleri
F. DİBBYS/EHYS (Diyanet İşleri Başkanlığı Bilgi Yönetim Sistemi/Eğitim Hizmetleri
Yönetim Sistemi)
G. Kur’an Kurslarını Tanıtıcı Materyaller ile Diğer Hususlar
A. YÜZÜNE EĞİTİM VERİLEN KUR’AN KURSLARI
1) Yeni Geliştirilen İhtiyaç Odaklı Kur’an Kursları Öğretim Programları
Kur’an kurslarına devam eden öğrenci profilinin çeşitlenmesi, din konusundaki ilgi ve
ihtiyaçların farklılık göstermesi, öğrenci profilinin çocuk, genç, yetişkin vb. yaş ve eğitim
düzeyi açısından sürekli değişmesi ve çeşitlenmesi, mesai saatleri içinde Kur’an kurslarına
gelemeyen çalışan vatandaşlarımızın akşam veya hafta sonları iş saatleri dışında Kur’an kursu
hizmetlerinden faydalanmayı arzu etmeleri gibi sebepler yapı ve muhteva açısından program
çeşitliliğini zorunlu hale getirmiştir. Bu bağlamda İhtiyaç Odaklı Kur’an Kursları Temel
Öğretim Programına ilaveten 2019-2020 eğitim öğretim yılından itibaren “Kısa Süreli
Programlar” adı altında Cuma Dersleri, Akaid, İlmihal, Tefsir, Hadis, Siyer ve İhtiyaç
Odaklı Kur’an Kursları Hafta Sonu Öğretim Programları geliştirilerek hem ders saatleri
hususunda daha esnek programlar hem de vatandaşlarımızın Temel İslam İlimleri alanında da
eğitim alabileceği öğretim programları uygulamaya konulmuştur.
Ayrıca ülkemize göç etmek durumunda kalan kardeşlerimizin hayat standartlarının
geliştirilmesi noktasında Diyanet İşleri Başkanlığımızca gerek kamplarda gerekse diğer
yerlerde sosyal ve kültürel hizmetler yanında din eğitimi ve din hizmetlerine yönelik pek çok
çalışma yapılmaktadır. Başkanlığımızca söz konusu muhatap kitlenin sahih ve sağlam bilgiler
ışığında din eğitimi almaları amacıyla çalışılan “Mültecilere Yönelik Kur’an Kursları Temel
Öğretim Programı” hazırlanmış olup 2019-2020 eğitim öğretim yılından itibaren uygulamaya konulmuştur.

2) Genel Esaslar
DÖNEMLER KAYIT TARİHLERİ DÖNEM TARİHLERİ

 1. DÖNEM 09 Eylül 2019 – 23 Eylül 2019 16 Eylül 2019 – 19 Ocak 2020
  TATİL 20 Ocak 2020 – 02 Şubat 2020
 2. DÖNEM 27 Ocak 2020 – 10 Şubat 2020 03 Şubat 2020 – 24 Mayıs 2020
 3. 2019-2020 eğitim-öğretim yılında yüzüne eğitim verilen Kur’an kurslarında eğitimler
  iki dönem halinde uygulanacaktır. I. dönem 18, II. dönem 16 hafta olacak şekilde eğitim-
  öğretim yapılacaktır.
 4. Kurslarda eğitim-öğretim Başkanlıkça ilan edilen eğitim-öğretim takvimine göre
  yürütülecektir. Kısa süreli programlar 24 Mayıs 2020 tarihi itibariyle tamamlanacak
  şekilde planlanacaktır.
 5. Kayıt süresi içerisinde hafızlık eğitimi dışında görevli her öğretici temel öğretim ve kısa
  süreli programları açabilecektir. Kayıt süresi içinde açamayan öğreticiler de kayıt
  tarihleri haricinde temel öğretim ve kısa süreli programları açabilecek ancak açtığı tarih
  itibariyle ek ders ücreti alabileceklerdir.
 6. Öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına göre kısa süreli programların tanıtımı yapılacak,
  öğreticiler kısa süreli programlardan akademik açıdan daha yetkin olduğu programları
  açacaktır.
 7. Kur’an kurslarında eğitim-öğretim görmek isteyen vatandaşlarımız
  https://dibbys.diyanet.gov.tr/ehys/OgrenciKursBasvuru.aspx adresinden kurs seçimi
  yaparak başvurularını kendileri yapabileceklerdir.
 8. Elektronik sistem üzerinden başvurularını yapmayanların kayıtları ise öğreticiler
  tarafından https://dibbys.diyanet.gov.tr/EHYS/Ogrenci/YeniOgrenci.aspx sayfası
  üzerinden gerçekleştirilecektir.
 9. İhtiyaç Odaklı Kur’an kursları programı kapsamında yatılı olarak yüzüne eğitim gören
  öğrenci, temel öğretimle birlikte kısa süreli programlara kayıt olmak suretiyle (Cuma
  dersleri hariç) 30 saate kadar eğitim alabilecektir.
 10. İhtiyaç Odaklı Kur’an kursları programı kapsamında gündüzlü olarak yüzüne eğitim
  alan öğrenciler bir temel ve iki kısa süreli program olmak üzere (Cuma dersleri hariç)
  22 saate kadar eğitim alabileceklerdir. Temel öğretime kayıt olmayan öğrenciler ise en
  fazla 4 kısa süreli programda (Cuma dersleri hariç) eğitim alabilecektir.
 11. 18 saatlik programa devam edemeyecek öğrenciler için 12 saatlik temel öğretim
  programı açılabilecektir. Programlara ait dersler ve krediler tablosu EK-1’de yer
  almaktadır.
 12. Eğitim programlarının haftalık ders dağılımları ile ilgili alternatifler EK-2 listede yer
  almaktadır.
 13. Hafızlık ve Hafızlık Temel Öğretim Programında kayıtlı öğrenciler 12 saatlik Temel
  Öğretim Programına kaydedilebilecek; 12 saatlik Temel Öğretim Programına kayıt
  yaptırmayan Hafızlık ve Hafızlık Temel Öğretim öğrencileri ise üç kısa süreli programa
  kaydedilebilecektir.
 14. Bu yıldan itibaren bir öğrenci Temel Öğretim ile Kısa Süreli Programlardan her birini
  en fazla 4 dönem (2 yıl) alabilecektir. Önceki yıllarda da ihtiyaç odaklı programında 2
  yıl eğitim almış öğrenciler de yeni ihtiyaç odaklı programlarına tekrar kayıt edilebilecek.
 1. Her eğitim öğretim yılı sonunda Temel Öğretim ile Kısa Süreli Programlara iki dönem
  boyunca kaydedilen öğrenciler katıldığı programların her birinden sınava tabi tutulacak;
  sınavda başarılı olan öğrenciler başarılı olduğu temel öğretim ile kısa süreli programa
  tekrar kaydedilemeyecektir. Başarısız olanlar ise başarısız oldukları programlara iki
  dönem (1 yıl) daha kaydedilebilecek, bu sürenin sonunda başarısız olsa dahi aynı
  programa tekrar kaydedilemeyecektir.
 2. Bir öğrenci dönem içerisinde aynı programa birden fazla kayıt edilemeyecektir.
 3. Aynı öğretim programında birden fazla öğretici EK-3’teki esaslar çerçevesinde derse
  girebilecektir.
 4. Yüzüne eğitim yapılan Kur’an kurslarında bir dönem içerisinde farklı tarihlerde
  yapılacak üç denetimin sonunda öğrenci sayısının 10’un altında olduğunun tespit
  edilmesi durumunda kadrolu öğreticiye, son denetim tarihinden dönem sonuna kadar ek
  ders ücreti tahakkuk ettirilmeyecektir. Bu durumdaki geçici öğreticinin ise görevine son
  verilecektir.
 5. Öğreticiler bağlı bulunduğu müftülükte ihtiyaç varken, haftalık 30 saat ders görevini
  tamamlamadan bir başka kurumda görevlendirilmeyecektir.
 6. Müftüler haftalık maaş karşılığı ve zorunlu ek ders görevini kendi kursunda
  dolduramayan öğreticileri, öğreticinin görev yaptığı kursa yakın olandan başlayarak
  belediye sınırları (büyükşehirlerde harcırah kanununa göre aynı yer sınırları) içinde
  kalmak kaydıyla öğretici ihtiyacı bulunan diğer kurslara görevlendirecek ve bu
  görevlendirmenin yerine getirilip getirilmediğini takip edecektir.
 7. Her öğretici haftada en az 18 saat ders açmak zorundadır. İhtiyaç olması halinde
  Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve
  Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 7. maddesine göre her öğreticiye 24 saate kadar
  zorunlu ek ders görevi verilecektir. Öğretici istemesi halinde 24 saatin üzerinde de ders
  açabilir.
 8. Yöneticiler dâhil her öğreticinin Temel Öğretim Programı açması zorunludur. 30 saati
  aşmamak ve farklı öğrenci grubuna olmak şartıyla ikinci bir temel öğretim programı
  açabilecektir.
 9. Ders dağılımı her bir öğretici için haftada en az 5 gün, günde 6 saati geçmeyecek
  şekilde (Cuma Dersleri hariç) planlanır.
 10. Öğretici, Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar İle Öğrenci Yurt ve
  Pansiyonları Yönergesinde yer alan Sınıf Açma Talep Formu’nun (Ek-9) bir nüshasını,
  uyguladıkları eğitim programının kitapçığını, haftalık ders programını ve uygulama
  esaslarını sınıfta bulunduracaktır. Ayrıca haftalık ders programını vatandaşların ve
  ilgililerin rahatlıkla görebileceği uygun bir yere asacaktır.
 11. Kur’an kursu öğretici ve öğrencilerine yönelik hazırlanan EK-4’teki kitap okuma
  listesinden faydalanılabilecektir.
 12. Kur’an kurslarında uygulanan eğitim programları, Eğitim Hizmetleri Genel
  Müdürlüğünün https://egitimhizmetleri.diyanet.gov.tr/sayfa/489 web adresinden
  indirilebilecektir.
 13. Diyanet İşleri Başkanlığımız ile diğer kurum ve kuruluşlar arasında imzalanan
  protokoller ilgili kurum/birim yöneticileriyle koordineli bir şekilde uygulanmaya devam
  edecektir.
 14. Kur’an’ı Anlama Temel Öğretim Programı ve Okul-Kur’an Kursu İşbirliğine Dayalı
  Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi kapsamındaki iş ve işlemler söz konusu
  programlarla ilgili uygulama esasları çerçevesinde yürütülecektir. Kur’an kurslarında Başkanlığın eğitim programları ve faaliyetleri haricinde dernek ve
  vakıflar tarafından her ne isim altında olursa olsun herhangi bir eğitim programı ve
  faaliyet uygulanmayacaktır. Aksi halde söz konusu kurs ile ilgili gerekli idari işlemler
  yapılacaktır.
  Müftülükler tarafından eğitim öğretim dönemi içerisinde yapılan toplantı, konferans
  vb. programlar kurs programlarının yoğunlukları (sabah-öğleden sonra) gibi hususlar
  göz önünde bulundurularak eğitim öğretimi asgari düzeyde etkileyecek şekilde
  yapılmasına özen gösterilecektir.
  İl müftülüklerince her il/ilçede kurslar ve bu kurslardaki eğitim-öğretim faaliyetlerine
  yönelik tespit ve teklifleri ihtiva eden bir rapor eğitim-öğretimin 2. döneminin sonunda
  Başkanlığımız kurankurslari@diyanet.gov.tr adresine gönderilecektir.
  3) İhtiyaç Odaklı Kur’an Kursları
  Mesai saatleri içinde yaygın din eğitimi faaliyetlerine katılma imkânı olmayan ve
  Kur’an-ı Kerim ve dini bilgiler öğrenmek isteyen vatandaşlarımıza yönelik,
  müftülüklerce her il ve/veya ilçede ihtiyaçlar dikkate alınarak 17.00-23.00 saatleri arası
  ve Cumartesi-Pazar günleri eğitim verecek Kur’an kursları belirlenecektir. Bu
  kurs/kurslar; vaaz, hutbe, afiş, el ilanı, yerel medya vb. yollarla kayıt dönemlerinde halka
  duyurulacaktır. Ayrıca açılan kurslar müftülük web sitesinden mutlak suretle ilan
  edilecektir.
  Kur’an kurslarına özellikle mesai saatleri dışında hafta içi gelebilecek vatandaşlarımıza
  yönelik 12 saatlik Temel Öğretim Programı, hafta sonu gelebilecek olanlara ise İhtiyaç
  Odaklı Kur’an Kursları Hafta Sonu Programı uygulanabilecektir.
  D grubu Kur’an kursları sadece kamu kurum ve kuruluşlarında açılabilecektir. Kur’an
  Eğitimi ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönergesi’nin
  maddesindeki açılış amacı ve açılış şartları göz önünde bulundurularak (TDV
  öğrenci yurtları, huzur evleri, gençlik merkezleri, cezaevleri, hastane, çocuk evleri,
  çocuk destek merkezleri, YURTKUR vb.) müftülüklerce uygun görülen, fiziki açıdan
  eğitim-öğretime uygun sınıf ortamı oluşan mekânlarda açılacaktır.
  A, B ve C grubu Kur’an kurslarında ve yakınında Kur’an kursu bulunan yerlerde D
  grubu kurslar açılmayacaktır.
  İl/ ilçe müftülüklerince yapılacak ihtiyaç analizine göre açılması amaçlanan D grubu
  kurslarda, Temel Öğretim ve Kısa Süreli Programlar, öğrencilerin ihtiyaç ve talepleri ile
  mahalli şartlar dikkate alınarak açılacaktır.
  Yaz Kur’an kursunda eğitim-öğretim görmüş olan öğrencilerden dini eğitimlerini devam
  ettirmek isteyenler ile hafızlık eğitimine ön hazırlık yapmak isteyen öğrencilere yönelik
  2019-2020 eğitim-öğretim yılında İhtiyaç Odaklı Programları veya Camilerde Kur’an
  Öğretimi Hafta Sonu Programı açılacaktır.
  2019-2020 eğitim-öğretim yılında Başkanlığımızca hazırlanan “Dinim İslam” kitabı
  takip edilecektir. “Dinim İslam” kitabı il/ilçe müftülüklerine Dini Yayınlar Genel
  Müdürlüğü tarafından ücretsiz olarak gönderilecektir. Ayrıca “Dinim İslam” kitabı
  https://egitimhizmetleri.diyanet.gov.tr/kategoriler/materyaller web adresinden
  indirilebilecektir.
  D grubu kurslarda; açılış onayı, öğretici görevlendirme onayı, sınıf açma talep formu,
  öğrenci yoklama ve ders defteri, öğretim programı, dönemlik ders planları ve
  müftülükçe gönderilen yazılar bulundurulacak, diğer belge ve defterler ise müftülükte

muhafaza edilecektir. Kursta bulundurulan evraklar, eğitim-öğretim dönemi sonunda
müftülüğe teslim edilecektir.

 1. D grubu kurslarda görevlendirilen geçici öğreticiler doğrudan müftülüğe bağlı olmakla
  beraber; eğitimin verimli bir şekilde yürütülebilmesi için, müftülüğün belirleyeceği A,
  B ve C grubu kurs yöneticilerinden birinin rehberliğinden faydalandırılacaktır.
  4) 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kursları
 2. Kur’an Kursları Öğretim Programı (4-6 Yaş Grubu), tespit edilen EK-5’teki kriterlere
  uygun sınıf ve kurslarda açılacaktır. Belirtilen şartlara uygun olmayan mekânlarda kurs
  açılmayacaktır.
 3. Okul öncesi özel eğitim kurumlarında 4-6 yaş grubu kurs açılmayacaktır.
 4. 4-6 yaş grubu kurslarda programda belirtilen ders saatinin üzerine çıkılmayacaktır.
  Program gereği öğreticilerimiz günlük 6 (altı), haftalık 30 saatin üzerinde ders
  yapmayacaktır/yaptırılmayacaktır. Veliler kayıt sırasında bu konu hakkında
  bilgilendirilecektir.
 5. Müracaatların fazla olması durumunda okula başlama yaşı en yakın olan ve daha önce
  4-6 yaş grubu kurslarda eğitim almamış olan öğrencilere kayıtta öncelik verilecektir.
 6. Kayıt zamanında 72 ayını doldurmamış çocuklar eğitim öğretim döneminde 72 ayını
  tamamlasalar dahi yılsonuna kadar kursa devam edebileceklerdir.
 7. 4-6 yaş grubu kurslarda 18 saatlik Temel Öğretim Programı 2 dönem halinde
  uygulanacaktır. Kısa süreli programlar 1. ve 2. Kur olarak uygulanacaktır. Birinci kurda
  Dini Bilgiler-1 ve Kur’an-ı Kerim-1 dersleri, ikinci kurda Dini Bilgiler-2 ve Kur’an-ı
  Kerim-2 dersleri işlenecektir.
 8. Kayıt yaptırmak istenen öğrenciler için aile hekimliğinden veya tam teşekküllü bir
  hastaneden alınmış sağlık raporu istenecek ve veliler EK-6 da belirtilen formları
  dolduracaktır. Bu belgeler tamamlanmadan öğrenci kaydı yapılmayacaktır.
 9. Fiziki ortamın uygun, öğrenci sayısının yeterli olması durumunda 4-6 yaş grubu sınıflar
  aynı yaştaki öğrencilerden oluşturulacaktır.
 10. 4-6 yaş grubu kurslarda sınıf mevcudunun 18 öğrenciyi geçmemesi tavsiye edilir.
 11. 4-6 yaş grubu kurslarda aynı öğrenci grubuna, Kur’an Kursları Öğretim Programı (4-
  6 yaş grubu), temel ve kısa süreli programlar uygulanabilecektir.
 12. 2019-2020 eğitim-öğretim yılında 4-6 yaş grubu kurslarda görev alacak öğreticilerde
  aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir. Bu itibarla;
  a) 09-22 Eylül 2013 Manisa Eğitim Merkezi,
  b) 13-21 Ağustos 2014 Afyonkarahisar/Sandıklı,
  c) 24-28 Mayıs 2015 Afyonkarahisar/Sandıklı
  d) 24 Ağustos-4 Eylül 2015 tarihlerinde Rize Eğitim Merkezi’nde düzenlenen
  seminerlere katılıp hizmet içi eğitim sertifikasına sahip olanlar
  görevlendirilecektir. Bu kapsamdaki personelin yeterli sayıda olmaması
  durumunda Kur’an kursu öğreticisi olma yeterliğine sahip olup, Okul Öncesi
  Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi (Ön lisans) veya meslek lisesi çocuk gelişimi
  bölümü mezunu olanlara ve/veya çocuk gelişimi ve eğitimi alanında aşağıdaki
  sertifika/kurs bitirme belgelerinden birine sahip olanlara da görev
  verilebilecektir.
  e) Çocuk gelişimi ve eğitimi alanındaki sertifika ve kurs bitirme belgesi olarak
  20.01.2017 tarihli E.5722 sayılı yazı ile 19.01.2017 tarihinden önce alınan kurs
  belgeleri geçerli olmakla birlikte yazı yayımlanmadan önce kursa kayıt yaptırıp

19.01.2017 tarihten sonra çocuk gelişimi ve eğitimi alanında en az 296 saatlik
sertifika alanların belgeleri de kabul edilecektir.
f) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan, isimleri ve
süreleri aşağıda belirtilen belge ve sertifikalar kabul edilecektir.
SERTİFİKA/KURS BİTİRME BELGESİ
(380 SAAT VE ÜZERİ PROGRAMLAR) SÜRESİ
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı / Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Kurs Programı 380 Saat
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi / Erken Çocukluk Eğitimi Elemanı Modüler
Programı (Yeterliğe Dayalı) (Tarih sınırlaması yoktur.) 2368 Saat
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi / Çocuk Bakım Elemanı Modüler Programı
(Yeterliğe Dayalı) (Tarih sınırlaması yoktur.) 2040 Saat
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi / Özel Eğitim Elemanı Modüler Programı
(Yeterliğe Programı) (Tarih sınırlaması yoktur.) 2264 Saat
g) 4-6 yaş grubuna öğretici görevlendirmelerinde eğitim düzeyleri dikkate alınarak
yüz yüze eğitim yolu ile sertifika alanlara öncelik verilecektir.

 1. 2018 Ocak ayından sonra İlahiyat kategorisinde göreve başlamış olan 4/B Sözleşmeli
  öğreticiler mutlaka 4-6 yaş sınıflarda görev alacaklardır. Bu öğreticiler sertifika sahibi
  olmasalar dahi 4-6 rehber öğreticiler koordinatörlüğünde göreve başlayacak ve eğitim
  öğretim yılı içerisinde kesinlikle sertifika almaları sağlanacaktır.
 2. 4-6 yaş sınıflarındaki öğretici ihtiyacının mevcut kadrolu / sözleşmeli ve 12. maddede
  bahsedilen 4/B Sözleşmeli öğreticilerle karşılanamaması halinde, dört (4) yıllık dini
  öğrenim (lisans) mezunu kadrolu / sözleşmeli öğreticilere de sertifikası olmasa dahi 4-6
  rehber öğreticiler koordinatörlüğünde görev verilebilecek ve eğitim öğretim yılı
  içerisinde ders saatleri dışında kesinlikle sertifika almaları sağlanacaktır.
 3. İl/ilçe müftülükleri 4-6 yaş grubunda görev alacak öğreticiler için üç (3) günden az
  olmamak kaydıyla eğitim öğretim dönemi başlamadan önce, rehber öğreticiler
  koordinesinde mahallinde hizmet içi eğitim düzenleyecektir. Eğitimde; 4-6 yaş
  eğitiminin önemi, çocuğa yaklaşım, ders işleme yöntemleri, 4-6 yaş grubu eğitiminde
  dikkat edilecek hususlar, Elif-Ba ve Dini Bilgiler öğretimi konuları ve gerekli görülen
  diğer başlıklar alan uzmanları ve rehber öğreticiler tarafından işlenecektir.
 4. Öğreticiler, eğitim sürecinde çocuklardan birinci derece sorumludur. Ders çıkışı dâhil
  çocuklar hiçbir suretle yardımcı personel ve başka kişilerle kursta yalnız
  bırakılmayacaktır.
 5. Cuma Dersleri Programı, yatılı kurslarda nöbet, Ramazan ayında mukabele okuma gibi
  görevler 4-6 yaş öğreticileri için zorunlu tutulmayacaktır.
 6. PDR öğretmenlerinin görev aldığı illerde, 4-6 yaş grubu kurslarda ihtiyaç olması
  halinde öğreticinin talebi, ilgili müftünün de onayı ile PDR öğretmeni rehberlik
  yapabilecektir.
 7. 4-6 yaş grubu kurslara yardımcı personel ya da hizmetli olarak alınacak kişilerin
  Başkanlığımızın kurumsal niteliğine uygunlukları ve öğrenci yaş grubunun özelliklerine
  göre davranabilmeleri göz önünde tutulmalıdır.
 8. 4-6 yaş grubu kurslarımızda çocukların kırtasiye, genel temizlik, beslenme ve diğer
  hizmetleri için kurs aile birliği aracılığıyla velilerden alınacak aylık ücret il

müftülüklerine bağlı İl Eğitim Kurulunca belirlenen tavan ücreti geçmeyecek şekilde her
ilçenin kendi ihtiyacı göz önünde bulundurularak ayrı ayrı belirlenebilecek ve belirlenen
tavan ücretin üzerinde ücret istenmeyecektir. Belirlenen tavan ücretler
DİBBYS/EHYS/Proje Faaliyet İşlemleri sayfasına 16/09/2019 tarihine kadar
girilecektir. Belirlenen ücretler haricinde Kur’an kurslarına bağlı dernek ve vakıflar
velilerden kesinlikle ekstra bağış talep edemeyecektir.

 1. Eğitim-öğretim materyali olarak Başkanlığımızca ücretsiz olarak gönderilecek olan
  “Kur’an Kursları Öğretici Kitabı I-II” ile “Kur’an Kursları Etkinlik Kitabı I-II”
  kullanılacaktır. Kitaplar
  https://egitimhizmetleri.diyanet.gov.tr/kategoriler/materyaller web adresinden de
  indirilebilecektir. Diğer yardımcı materyaller ise Türkiye Diyanet Vakfı’ndan temin
  edilebilecektir.
 2. Başkanlığımızca 4-6 yaş grubu öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetlerinde kullanılmak
  üzere dini içerikli şarkılar hazırlanmış olup bu şarkılar Başkanlığımızın
  http://kurs.diyanet.gov.tr/multimedyaa/2/sarkilar.html web adresinden indirilerek
  kullanılabilecektir.
 3. Öğreticilerimiz, MEB tarafından okul öncesi eğitimi kapsamında hazırlanan ve
  programın amaç ve kazanımlarına uygun materyallerden de yararlanabileceklerdir.
 4. Öğreticiler, Başkanlığımız tarafından tavsiye edilmemiş ya da bağlı bulundukları
  müftülüğün onayı olmayan (öğreticinin kendi hazırladığı materyal hariç) hiçbir yayını
  kursta bulundurmayacaktır.
  5) Engellilere Yönelik Kur’an Kursları
 5. Görme, işitme ve bedensel engelliler için, fiziki şartları öğrencilerin durumlarına uygun,
  ihtiyacı karşılayacak şekilde her il ve/veya ilçede sınıf/kurs açılacaktır.
 6. Müftülükler, her il/ilçede yer alan engellilere yönelik eğitim veren okullar, STK ve
  dernekler ile iletişime geçecek, talep olması halinde en yakın Kur’an kursuna
  yönlendirecektir.
 7. Başkanlığımızca engelli bireylerin eğitiminde görev alacak personele yönelik
  düzenlenen hizmet içi eğitim seminerine katılan personelden görme engellilerin
  eğitiminde “Braille Alfabesi” sertifikası olanlar; işitme engellilerin eğitiminde ise
  “İşaret Dili Öğretici ve Tercüman Eğitimi” sertifikası olanlar görevlendirilecektir.
 8. Görme engelli bireylere yönelik açılacak sınıf ve kurslarda öncelikle 1-13 Eylül 2014
  tarihleri arasında Rize Müftü Yusuf Karali Eğitim Merkezi’nde veya 24 Ağustos-4 Eylül
  2015 tarihlerinde Manisa Eğitim Merkezi’nde düzenlenen hizmet içi eğitim seminerine
  katılan personele görev verilecektir.
 9. İşitme engelli bireylere yönelik açılacak sınıf ve kurslarda öncelikle 27 Ocak-8 Şubat
  2014 tarihleri arasında Rize Müftü Yusuf Karali Eğitim Merkezi’nde veya 24 Ağustos –
  4 Eylül 2015 tarihleri arsında Kastamonu Eğitim Merkezi’nde düzenlenen hizmet içi
  eğitim seminerine katılan personele görev verilecektir.
 10. Görme ve işitme engellilere yönelik açılan kurslarda öğretici ihtiyacının yukarıda ifade
  edilen Başkanlığımız hizmet içi eğitim seminerine katılan personelle sağlanamaması
  durumunda söz konusu alanla ilgili diploması veya sertifikası ya da bilgi ve tecrübesi
  olan müftülüğün uygun gördüğü diğer personele görev verilecektir.
 11. Engellilere yönelik düzenlenecek eğitimlerde, kurs ve sınıflar; öğrencilerin engellilik
  durumları göz önünde bulundurularak oluşturulacaktır. Bedensel engelliler ise engelliolmayan öğrenciler ile aynı sınıflarda öğrenim göreceklerdir.
 1. Görme ve işitme engellilere yönelik sınıflar, en az 3 öğrenci ile açılabilecektir. Aynı
  engel grubuna yönelik ikinci bir sınıf ise öğrenci sayısının 10 olması durumunda
  açılabilecektir. Engelli öğrencilere yönelik açılacak sınıflarda öğrenim görmek üzere
  başvuran bireylerden engelli kimlik kartı fotokopisi veya %40 engelli olduğunu
  gösterir belge istenecek, bu belge kursta muhafaza edilecektir.
 2. Engellilere yönelik açılacak sınıflarda Başkanlığımızca hazırlanmış eğitim-öğretim
  materyalleri (işaret dili sözlüğü ve alfabesi ile Braille alfabesi vb. yayınlar)
  kullanılacaktır. Eğitim-öğretim materyalleri Başkanlığımız Dini Yayınlar Genel
  Müdürlüğünden temin edilebilecektir.
 3. Müftülüklerce 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde Kur’an kursu öğrencilerinin,
  öğreticilerinin ve halkın katılımıyla engellilere yönelik din eğitimi faaliyetlerini tanıtıcı
  programlar düzenlenecektir.
 4. Kur’an kurslarında yürütülen engelli eğitimi hususunda farkındalık oluşturmak
  amacıyla müftülüklerce vaazlar verilecek, ayrıca toplumsal bilincin oluşması
  bakımından konferans, panel, seminer vb. etkinlikler yapılacaktır.

……..

G. KUR’AN KURSLARINI TANITICI MATERYALLER İLE DİĞER HUSUSLAR

 1. Başkanlığımızca yaygın din eğitimi faaliyetlerini tanıtıcı afişler il/ilçe müftülüklerine
  ücretsiz olarak gönderilecektir. Ayrıca Başkanlığımızın
  https://egitimhizmetleri.diyanet.gov.tr/kategoriler/hizmetlerimiz/yayg%C4%B1n-din-
  e%C4%9Fitimi-daire-ba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1 web adresinden de
  indirilerek çoğaltılabilecektir.
 2. Müftülüklerce Kur’an kurslarına afişlerin dağıtımı, uygulanan öğretim programları
  dikkate alınarak gerçekleştirilecektir.
 3. İl/ilçe müftülüklerine gönderilen afişler, Kur’an kursları, kamu kurum ve kuruluşları,
  TDV, öğrenci konuk evleri, huzurevleri, gençlik merkezleri, cezaevleri, YURT-KUR
  vb. ile uygun görülen diğer mekânlara asılacaktır.
 4. Kur’an kursu öğrenci ve öğreticilerinin yaygın din eğitimi faaliyetleri ile ilgili tespit,
  teklif,sorun ve şikâyetlerini Başkanlığımıza ulaştırabilmeleri amacıyla hazırlanan “Bize
  Yazın” afişleri müftülüklerce Kur’an kurslarının uygun görülen yerlerine asılacaktır.
 5. Kur’an kurslarımızda kaliteli hizmet verilebilmesi için; aşçı, temizlikçi vb. personel
  ihtiyacının karşılanması önem arz etmektedir. Bu nedenle İŞ-KUR Genel
  Müdürlüğü’nün Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) adı altında sunduğu
  hizmetlerden Kur’an kurslarımızın da faydalanması için gerekli çalışmalar yapılacaktır.
 6. Rehberlik ve denetim yapmak, eğitim-öğretim faaliyetlerinin etkinliğini ve verimliliğini
  ölçmek amacıyla müftü, murakıp veya müftünün yetki vereceği personel tarafından
  eğitim öğretim yılında bir kurs en az üç defa denetlenecektir. Rehberlik ve denetim
  faaliyetlerinin yapıldığı tarih ve saatler ile kursa ait bilgiler DİBBYS/EHYS’ye kurs
  denetim formu sayfasından girilecektir.
 7. Başkanlığımızın 22.06.2015 tarih ve E.27742 sayılı yazısı gereği; Kur’an
  kurslarımızdan uygun olanlar, mülki amirden alınacak onayla ülkemizde bulunan
  Suriyeli mültecilerin kendi öğreticileri rehberliğinde yapacakları eğitim-öğretim
  faaliyetleri için tahsis edilebilecektir. Söz konusu eğitimlerin yapılması sırasında
  herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için müftülüklerce gerekli tedbirler alınacaktır. Kur’an kursu öğreticilerimizi ve müftülük personelimizi bilgilendirmek amacıyla
  kullanılan SMS uygulamasından istenilen verimin elde edilebilmesi için müftülüklerce
  ilgili personelin sisteme kayıtlı telefon numaraları kontrol edilerek gerekli olması
  halinde güncellenecektir.
  Müftülüklerce 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Uygulama Esasları ekleri ile birlikte
  Kur’an kursu öğreticilerinin telefonlarına veya mail adresine gönderilecektir. Ayrıca
  müftülüklerce uygulama esaslarının ulaşıp ulaşmadığını ve okunduğunu teyit etmek için
  öğreticilerden imza alınacaktır.
  Kur’an kurslarında özveri ile çalışan Kur’an kursu öğreticilerimize ve müftülük
  personelimize teşekkür eder, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında başarılar dileriz.
  DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
  Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 8. (Ayrıntılı bilgi için dosyadan yararlanabilirsiniz)
 1.  
Etiketler

Yorum yaz